Compartir scanner

Compartir scanner

Com compartir un scanner a la xarxa

Al servidor

1. Instalar el dimoni xinetd

sudo apt-get install xinetd

2. Crear l'arxiu /etc/xinetd/sane-port amb el contingut

service sane-port
{
socket_type = stream
server = /usr/sbin/saned
protocol = tcp
user = root
group = root
wait = no
disable = no
}

3. Modificar l'arxiu /etc/saned.conf per tal de donar acces a la xarxa local

exemple afegir :

192.168.1.0/24

4. Reinicieu el dimoni xinetd

sudo /etc/init.d/xinetd restart

Al client

Modificar /etc/sane.d/net.conf

Afegir IP servidor

i ja podeu usar l'xsane :-D

Posar i treure el volum de alsa

Posar i treure el volum de alsa


Veure estats: amixer

 Simple mixer control 'Master',0
 Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined penum
 Playback channels: Mono
 Limits: Playback 0 - 64
 Mono: Playback 47 [73%] [-17.00dB] [on]

El playback limit va del 0 al 64 (no és linial). Per posar-lo al 50:

amixer set Master 50 

o en el cas de la captura (micròfon):

amixer set Capture 27 


Carles Oriol 2012/03/15 10:09

Crear un tunnel ssh

Crear un tunnel ssh


ssh -N -L portlocal:localhost:portremot usuariremot@server.remot.com

exemple:

tunnel postgresql

ssh -N -L 5434:localhost:5432 openbravo@thatis.myhost.com

Carles Oriol 2011/12/02 13:03

ssh

ssh

ssh

Carles Oriol 12/12/2005 09:50

Permet executar aplicacions i el bash remotament.

ssh usuari@ipordinador -X comanda

-X = Si cal executar comandes en l'entorn gràfic.
sense comanda → Obre el terminal

Per evitar haver d'escriure sempre la password d'entrada:

Generar una clau local fer: ssh_keygen -t rsa

Afegir el id_rsa.pub general a l'arxiu ordinador servidor $(HOME -de l'usuari)/.ssh/authorized_keys2

Això es pot fer amb la comanda: ssh-copy-id -i id_rsa.pub usuari@ordinador

ssh

ssh

copy

Per copiar arxius via ssh

scp arxiu_origen usuari_desti@servidor_desti:/directori/arxiu_destí


Extret de : http:usuarios.sion.com/pauluk/trucospclin.htm

Carles Oriol 16/03/2007 10:53

Sessions

Sessions

Gestió del usuaris connectats

Carles Oriol 27/02/2006 13:20

Per veure qui hi ha connectat a l'ordinador

who

amb el detall del pid

who -a

nil   ? :0      Feb 27 13:07  ?     14472
LOGIN   tty1     Feb 27 10:43       8930 id=1
LOGIN   tty2     Feb 27 10:43       8931 id=2
LOGIN   tty3     Feb 27 10:43       8932 id=3
LOGIN   tty4     Feb 27 10:43       8933 id=4
LOGIN   tty5     Feb 27 10:43       8934 id=5
LOGIN   tty6     Feb 27 10:43       8935 id=6
carles  ? 192.168.5.1:0 Feb 27 13:08  ?     14688 (192.168.5.1)
     pts/0    Feb 27 13:05         0 id=/0  term=0 eixida=0
     pts/1    Feb 27 13:05         0 id=/1  term=0 eixida=0 
nil   + pts/0    Feb 27 13:05  .     14308 (192.168.5.62)

per tant per tancar una sessió d'usuari matem el seu pid. (per eliminar la sessió de carles)

sudo kill 14688

Dispositius

Dispositius

Teclat scorpius p-20


Per tal que el detecti correctament:

Deshabilitem el modul usbhid i habilitem el usbkbd i usbmouse.

Podem posar els deshabilitats a /etc/modprobe/blacklist
i forçar els habilitats a /etc/modules


Carles 27/12/2007

VirtualBox

VirtualBox

Configurar usb en gutsy


Per fer funcionar el USB al virtual box en gutsy

Canviar la linia del 40-permissions.rules

de

SUBSYSTEM==“usb_device”, MODE=“0664”

a

SUBSYSTEM==“usb_device”, MODE=“0666”

i crear un arxiu mountdevsubfs.sh a /etc/init.d

amb el contingut

#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     mountdevsubfs mountvirtfs
# Required-Start:  mountkernfs
# Required-Stop:
# Default-Start:   S
# Default-Stop:
# Short-Description: Mount special file systems under /dev.
# Description:    Mount the virtual filesystems the kernel provides
#          that ordinarily live under the /dev filesystem.
### END INIT INFO

PATH=/lib/init:/sbin:/bin
TTYGRP=5
TTYMODE=620
[ -f /etc/default/devpts ] && . /etc/default/devpts

TMPFS_SIZE=
[ -f /etc/default/tmpfs ] && . /etc/default/tmpfs

KERNEL="$(uname -s)"

. /lib/lsb/init-functions
. /lib/init/mount-functions.sh

do_start () {
	#
	# Mount a tmpfs on /dev/shm
	#
	SHM_OPT=
	[ "${SHM_SIZE:=$TMPFS_SIZE}" ] && SHM_OPT="-osize=$SHM_SIZE"
	domount tmpfs shmfs /dev/shm $SHM_OPT

	#
	# Mount /dev/pts. Create master ptmx node if needed.
	#
	domount devpts "" /dev/pts -ogid=$TTYGRP,mode=$TTYMODE

	#
	# Magic to make /proc/bus/usb work
	#
	mkdir -p /dev/bus/usb/.usbfs
	domount usbfs "" /dev/bus/usb/.usbfs -obusmode=0700,devmode=0600,listmode=0644
	ln -s .usbfs/devices /dev/bus/usb/devices
	mount --rbind /dev/bus/usb /proc/bus/usb
}

case "$1" in
 "")
	echo "Warning: mountdevsubfs should be called with the 'start' argument." >&2
	do_start
	;;
 start)
	do_start
	;;
 restart|reload|force-reload)
	echo "Error: argument '$1' not supported" >&2
	exit 3
	;;
 stop)
	# No-op
	;;
 *)
	echo "Usage: mountdevsubfs [start|stop]" >&2
	exit 3
	;;
esac


Carles 17/12/2007

Unity 3D en virtualbox

Unity 3D en virtualbox

Per que funcioni el unity 3d en el virtualbox instaŀlarem las “guest additions” i després activarem els mòduls propis amb el jogkey-gtk.

Per saber la versió actual del unity:

echo $DESKTOP_SESSION

Carles Oriol 2012/08/10 11:53

GTK

GTK

GTK1 fonts

Per possar un font al GTK1 mínimament decent.

Canviar (o crear) $HOME/.gtkrc.mine

style "user-font"
{
 fontset="-microsoft-verdana-medium-r-normal-*-11-*-*-*-p-*-*"
}
widget_class "*" style "user-font"

Nota: A l'exemple s'util·litza verdana de micro$oft per tal cal el paquet de fonts de m$.

Carles Oriol 29/11/2005 09:42

GTK

GTK

Web

Web

Webmin

Carles 11-13-05

S'instal·la a la carpeta

/usr/share/webmin/

Per canviar la password d'administrador

./changepass.pl /etc/webmin root newpassword

Port predeterminat 10000

Referències:

http:www.swelltech.com/support/webminguide/ Notes: Com proporciona una conexió segura no es pot entrar per http:127.0.0.1:10000 cal fer-ho per https:nomdelordinador:10000

Web

Web

Simbols especials

HTML Special Symbols

CharName of CharacterWhat to TypeAlternate
Euro€
'Apostrof'
quotation mark""
º masculine ordinal &ordm &#186
» right angle quote, guillemotright &raquo &#187
¼ fraction one-fourth &frac14 &#188
½ fraction one-half &frac12 &#189
¾ fraction three-fourths &frac34 &#190
¿ inverted question mark &iquest &#191
À capital A, grave accent &Agrave &#192
Á capital A, acute accent &Aacute &#193
 capital A, circumflex accent &Acirc &#194
à capital A, tilde &Atilde &#195
Ä capital A, dieresis or umlaut mark &Auml &#196
Å capital A, ring &Aring &#197
Æ capital AE diphthong (ligature) &AElig &#198
Ç capital C, cedilla &Ccedil &#199
È capital E, grave accent &Egrave &#200
É capital E, acute accent &Eacute &#201
Ê capital E, circumflex accent &Ecirc &#202
Ë capital E, dieresis or umlaut mark &Euml &#203
È capital I, grave accent &Igrave &#204
É capital I, acute accent &Iacute &#205
Î capital I, circumflex accent &Icirc &#206
Ï capital I, dieresis or umlaut mark &Iuml &#207
Ð capital Eth, Icelandic &ETH &#208
Ñ capital N, tilde &Ntilde &#209
Ò capital O, grave accent &Ograve &#210
Ó capital O, acute accent &Oacute &#211
Ô capital O, circumflex accent &Ocirc &#212
Õ capital O, tilde &Otilde &#213
Ö capital O, dieresis or umlaut mark &Ouml &#214
× multiply sign &times &#215
Ø capital O, slash &Oslash &#216
Ù capital U, grave accent &Ugrave &#217
Ú capital U, acute accent &Uacute &#218
Û capital U, circumflex accent &Ucirc &#219
Ü capital U, dieresis or umlaut mark &Uuml &#220
Ý capital Y, acute accent &Yacute &#221
Þ capital THORN, Icelandic &THORN &#222
ß small sharp s, German (sz ligature) &szlig &#223
à small a, grave accent &agrave &#224
á small a, acute accent &aacute &#225
â small a, circumflex accent &acirc &#226
ã small a, tilde &atilde &#227
ä small a, dieresis or umlaut mark &auml &#228
å small a, ring &aring &#229
æ small ae diphthong (ligature) &aelig &#230
ç small c, cedilla &ccedil &#231
è small e, grave accent &egrave &#232
é small e, acute accent &eacute &#233
ê small e, circumflex accent &ecirc &#234
ë small e, dieresis or umlaut mark &euml &#235
ì small i, grave accent &igrave &#236
í small i, acute accent &iacute &#237
î small i, circumflex accent &icirc &#238
ï small i, dieresis or umlaut mark &iuml &#239
ð small eth, Icelandic &eth &#240
ñ small n, tilde &ntilde &#241
ò small o, grave accent &ograve &#242
ó small o, acute accent &oacute &#243
ô small o, circumflex accent &ocirc &#244
õ small o, tilde &otilde &#245
ö small o, dieresis or umlaut mark &ouml &#246
÷ division sign &divide &#247
ø small o, slash &oslash &#248
ù small u, grave accent &ugrave &#249
ú small u, acute accent &uacute &#250
û small u, circumflex accent &ucirc &#251
ü small u, dieresis or umlaut mark &uuml &#252
ý small y, acute accent &yacute &#253
þ small thorn, Icelandic &thorn &#254
ÿ small y, dieresis or umlaut mark &yuml &#255

Web

Web

Apache

Iniciar i apagar l'apache

En versions actuals (2011)

service apache2 (start | stop | restart )

En versions antigues

carles 11-13-05

apache2ctl start

apache2ctl stop

en versions 1.X apachectl

Carles Oriol 2012/08/11 10:27

web

web

wget


Per descarregar un web sencer des de la línia de comanda.

wget -r http://www.llocweb.com


Carles Oriol 16/03/2007 10:57

Per registrar les claus ssh al launchpad

Per registrar les claus ssh al launchpadhttps:launchpad.net/~carlesoriol/+editsshkeys

Copiar-hi les claus públiques de /home/nom/.ssh id_rsa.pub

Carles Oriol 2012/08/18 10:49

Beagle

Beagle

Ara l'ubuntu usa el tracker - Aquest article està caducat i fa pudor - Carles 14/02/2008

Escaneig


Per forçar l'aprenentatge del Beagle farem el següent:

BEAGLE_EXERCISE_THE_DOG=1
export BEAGLE_EXERCISE_THE_DOG
beagled --replace


Es reiniciarà el dimoni i farà un escanneig complert de totes les opcions que timguem de recerca.

Carles Oriol 28/04/2006 08:25

PRINT-SERVER

PRINT-SERVER

Aixo serveix per un print-server D-LINK DP-G321, encara que crec que és extrapolable.

 1. Configurar normalment: xarxa, usuaris, etc.
 2. Em de tenir el driver de la impresora :-) per ubuntu
 3. Conectar impresora al print-server
 4. Obrim el gestor d'impressores (Sistema –>Administració –>Impressores)
 5. Afegim impresora nova
 6. Impressora de xarxa
 7. Escollim impressora Unix (LPD)
 8. Ordinador, possem la IP del print-server
 9. Cua, possem el port on esta connectada en el print-server (en el cas que hi hagi mes d'un en aquest cas tenim dos USB i un LPT)
 10. Instalem el controlador corresponent a la impressora. Si esta configurat el servidor corresponent de impressio, ja quedara configurada per tota la xarxa

Xgl

Xgl

No sempre funciona.

Carles Oriol 13/07/2006 08:55

Error en xine

Per tal que el xine es vegi correctament en algunes gràfiques i alguns codecs no produiexin “cortines” cal fer el seguent:

Crear el document ~\imrc

escriure-hi:

SharedPixmaps off

Algun dels videos que encara es resisteixin es poden veure correctament al mplayer

Carles Oriol 12/06/2006 20:17

wget.txt.lock.html

carles

Fixar la data i la hora d'un servidor remot en un ubuntu server

Fixar la data i la hora d'un servidor remot en un ubuntu server

instalar rdate

sudo apt-get install rdate

prendre l'hora del servidor

 sudo rdate -s time-a.nist.gov 

sincronitzar l'hora de la bios amb la del linux

 sudo/sbin/hwclock --systohc 

Carles Oriol 2010/09/27 10:15

Impressora

Impressora

Permisos


Per tal que els usuaris puguin afegir i modificar impressores cal que estiguin al grup lpadmin.

En gutsy els usuaris administradors creats després del primer no pertanyen a aquest grup. Cal afegir-los i reiniciar la sessió de l'usuari si és necessari.

Carles 27/12/2007

aculaser_c1100.txt.html

Per instalar la impresora aculaser: La instalem en el ordinador que fara de servidor de impressio de la següent manera:

1- Descarreguem els següents paquets:
2- Descompimim el fitxer que em baixat
 • tar xvfz Epson-ALC1100-filter-1.0.tar.gz
3- Anem al directori on l'hem descomprimit
 • cd Epson-ALC1100-filter-1.0
4- Instalem el filtre
 • ./configure
 • make
 • sudo make install
5- Reiniciem el dimoni de impressio
 • sudo /etc/init.d/cupsys restart
6- Ara instalem la impressora tenim tres metodes per fer-ho.

Metode A Sistema –> Administracio –> impresora –> afegir nova

Metode B http:localhost:631 Pero avans em de crear l'usuari d'us del cups que ve deshabilitat sudo adduser cupsys shadow sudo /etc/init.d/cupsys restart Aqui afegim la impresora i una cosa molt important si volem utilitzar-la com a impresora de xarxa em de carregar en el apartat d'administracio (admin–>server–>edit configuration system–>use default config file) Salvar i reiniciar el dimoni Metode C Si es una impresora de xarxa i esta fet el metode B llavors habilitar en el metode A la LAn printer i surtira inmediatament

man

man

apropos


Per localitzar informació referent a un tema en totes les pàgines de man:

apropos elquevolscercar


Carles Oriol 18/03/2007 10:30

GPG

GPG

Auto recuperar claus públiques

Activar a : /home/usuari/.gnupg/gpg.conf

keyserver-options auto-key-retrieve

Carles Oriol 28/11/2005 11:33

Pages

Subscribe to Bitacoles RSS
Error | Bitacoles

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Error message

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/bitacoles/includes/common.inc:2726) in drupal_send_headers() (line 1233 of /var/www/bitacoles/includes/bootstrap.inc).
 • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?); Array ( [0] => 0 [1] => cron [2] => Attempting to re-run cron while it is already running. [3] => a:0:{} [4] => 4 [5] => [6] => http://bitacoles.enging.com/node?page=8 [7] => [8] => 54.224.117.28 [9] => 1521373984 ) in dblog_watchdog() (line 160 of /var/www/bitacoles/modules/dblog/dblog.module).