X

X

Carles Oriol 13/07/2006 08:52

Buff…. El contingut està desfasat per la instal·lació standard de l'ubuntu.

Instalar Driver de nvidia

 1. Descarregar el driver de la pagina de nvidia que sigui compatible amb la grafica.
  • NO TOTS ELS DRIVERS SON PER TOTES LES GRAFIQUES ASSEGURAR-SE BE QUE SIGUI EL CORRECTE
 2. Descarregar els paquets adicionals (varien en cada cas)
  • linux-headers-mateix que surt amb el uname -r
  • linux-source (es comu amb independentment del model de chip)
  • build-essential
 3. Ens assegurem que el gcc 3.X estigui al path per poder compilar.
  • Això és:
  • (opt) sudo apt-get install gcc-3.4.
  • CC=gcc-3.4
  • export CC
 4. Iniciar una consola (crtl+alt+F1)
 5. Tancar el entorn gràfic.
  • sudo /etc/X11/init.d/gdm stop
 6. Anar al directori on em descarregat el driver per exemple en un directori que es diu baixades dins els usuari.
  • cd /home/usuari/baixades
 7. Ara executem desde el directori el driver
  • sudo sh NVIDIAnomcomplert
 8. Ara configurem l'entron gràfic
  • sudo nano gedit /etc/X11/xorg.conf
  • Busquem la linea load “dri” i la comentem perque no l'executi. Quedarà com #load “dri”.
  • Tambe comentem la linea load “GLcore”. Quedant com #load “GLcore”.
  • Ara busquem el Device Nvidia i possem que la linea on possava driver “nv”. I possem driver “nvidia”
  • Afegim les lineas Option “NvAGP” i Option “RenderAccel”


Ilia 01/12/2005

Us recomano el driver d'nvidia 7667. nvidia_7667.tar.bz2Carles Oriol 02/12/2005 11:36
Per a les gràfiques anteriors a Geforce2 descarregueu. nvidia-linux-x86-1.0-7174-pkg1.run.tar.gzCarles Oriol 21/12/2005 13:16

Si usem els controladors propietaris d'nvidia baixats del web en comptes de la instal·lació per repositori cal deshabilitar els que porten els linux-restricted-drivers.

Això ho farem editant: /etc/default/linux-restricted-modules-common
on escriurem:

DISABLED_MODULES=“nv”

Carles Oriol 30/01/2007 12:48

x

x

nvidia a un aparell de TV convencional


Per tal d'aconseguir la millor presentació amb una gràfica nvidia en un aparell de TV cal afegir les següents línies a /etc/X11/xorg.conf.

Option “TVStandard” “PAL-B”

Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"Targeta de vídeo genèrica"
	Monitor		"Monitor genèric"
	Defaultdepth	24
#	Option "TVOutFormat" "SVIDEO"
    Option "TVStandard" "PAL-B" 

	SubSection "Display"
		Depth	24
		Modes "640x480" "800x600" "1024x768"
	EndSubSection
EndSection


Carles 17/12/2007

X

X

Editar xorg.conf desde bash

Carles 11-13-05

nano /etc/X11/xorg.conf

Driver ati per ubuntu 64 bits

Driver ati per ubuntu 64 bits

1- Desde una instal-lacio basica del sistema. (MO EM DE TENIR CAP INTENT DE DRIVER, en aquest cas suprimirlos)
2- Per seguretat fem una copia del xorg, aixi si tenim cap problema sempre el podem restaurar
* sudo bash
* sudo cp /etc/X11/xorg.con /etc/X11/xorg.conf.old
3- El arxiu libdri.a de Ubuntu Breezy no funciona, s'ha de possar un antic que trobaras en

http://mail3.mpr.org/mlomker/libdri.a.gz

4- Descomprimex-lo i copial com segueix:
* cp /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a.old
* cp ./libdri.a /usr/X11R6/lib/modules/extensions/
5- sudo apt-get install gcc-3.4 module-assistant build-essential
6- apt-get -f install debhelper
7- apt-get -f install
8- Descarrega el arxiu .run de la pagina d'ati per linux de 64 bits

https://support.ati.com/ics/defaults.asp?deptID=894&task=knowledge&folderID=300

9- Fer paquets debian a partir del arxiu .run d'ati.
* sudo apt-get install fakeroot dh-make debconf libstdc++5 gcc-3.3-base
* sudo sh ./ati-driver-installer-8.20.8-x86_64.run --buildpkg Ubuntu/breezy
10- Instalar els paquets xorg que s'han creat. (estan a la carpeta /tmp)
* sudo dpkg -i ./xorg-driver-fglrx_8.20.8-1_amd64.deb
* sudo dpkg -i ./fglrx-control_8.20.8-1_amd64.deb
* sudo dpkg -i ./fglrx-kernel-source_8.20.8-1_amd64.deb
11- Compilar el driver per el kernel
* sudo module-assistant prepare
* sudo module-assistant update
* sudo module-assistant a-i fglrx
12- Actualitzar el arxiu xorg.conf
* sudo aticonfig --initial
13- Edita el arxiu xorg.conf
* sudo gedti /etc/X11/xorg.conf
* I a la seccio 'module' canvia la linea 'Load "int10" per #Load "int10" (la comentes)
14- Reinicia la sessio (CRTL+ALT+BORRAR), depres logejat i torna a iniciarla amb startx
15- Comprova que esl drivers estan ben instal-lats
* fglrxinfo
16- Per veure si tens acceleracio
* glxinfo | grep direct
17- Per mes informacio
* aticonfig
18- T'adonaras que el video totem a deixat de funcionar per solucionar-ho canvia:
* Sistema-->preferencies-->Selector de sistemes multimedia
* A la pestanya video escull en el apartat de sortida: XWindows (NoXv)
19- Tambe t'adonaras que la aplicacio ATI control no funciona. Per solucionar-ho
20- Descarrega aquest arxiu en versio i386, ja que la versio amd64 no funciona)

http://packages.ubuntu.com/breezy/libs/libxxf86vm

21- Descomprimex-lo amb la següent ordre
* ar -x libxxf86vm_7.0.0-2_i386.deb
22- Carregat el arxiu de control i descomprimex l'altre
* rm control.tar.gz
* tar -zxf data.tar.gz
23- Copia els arxius descomprimitsdins /usr/lib d'aquesta manera
* sudo bash
* sudo cp -p ./usr/lib/* /usr/lib32
24- Crea un script que utilitzara correctament el control panel:
* sudo gedit /etc/bin/fireglcontrol &
* Afageix el següent text:
   #!/bin/sh
   LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib32
   export LD_LIBRARY_PATH
   exec
25- Dona-li permisos d'execucio
* sudo chmod 777 /usr/bin/fireglcontrol
26- Per utilitzar el control nomes has d'escriure
* fireglcontrol
27- Aixo vol dir que si vols que la icona d'ATI del menu d'aplicacions de gnome funcioni, amb el editor de menus hauras de canviar la instruccio 'fireglcontrolpanel' per '/usr/bin/fireglcontrol'

X

X

Reiniciar les X

Carles 11-13-05

Ctrl + Alt + Backspace

x

x

xpcdm

Per iniciar una sessió remota X11.

X -query IPREMOT

X

X

Aturar les X

Carles 11-13-05

1a consola: Ctrl + Alt + F1
aturar: /etc/init.d/gdm stop

iniciar: /etc/init.d/gdm start

Per controlar un altre escriptori amb un sol ratoli/teclat

Per controlar un altre escriptori amb un sol ratoli/teclat


Usarem x2x.

ssh -X ipordinadorcontrolat x2x -west -to :0

(Pot ser que ens calgui fer xhost + per permetre conexions a les X a l'ordinador controlat)

Carles Oriol 2011/12/09 21:05

x

x

xwininfo

Per aconseguir informació d'una finestra (tipus spy):

xwininfo --all\\


Carles Oriol 16/07/2007

x

x

PER LA ATI X200

1- Instalar el fglrx complert
* sudo apt-get xorg-driver-fglrx xorg-driver-fglrx-dev fglrx-control
2- Comprobar si esta el driver
* fglrxinfo
3- Per comprobar 3D. Ens dira si tenim direct rendering
* glxinfo (si añadimos glxinfo | grep direct)
4- Comprobem els frames per segon
* glxgears -iacknowledgethatthistoolisnotabenchmark
5- configurar igual el xorg.conf com la radeon

xorg.conf radeon 9600

Carles 11-13-05

# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#  sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section "Files"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/misc"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/Type1"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/CID"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/100dpi"
	FontPath	"/usr/share/X11/fonts/75dpi"
    # paths to defoma fonts
	FontPath	"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
	FontPath	"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
EndSection

Section "Module"
	Load	"GLcore"
	Load	"bitmap"
	Load	"dbe"
	Load	"ddc"
	Load	"dri"
	SubSection "extmod"
		Option	"omit xfree-86-dga"
	EndSubSection
	Load	"freetype"
	Load	"glx"
	Load	"int10"
	Load	"type1"
	Load	"vbe"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"CoreKeyboard"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"es"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Device"		"/dev/input/mice"
	Option		"Protocol"		"ImPS/2"
	Option		"ZAxisMapping"		"4 5"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier	"Synaptics Touchpad"
	Driver		"synaptics"
	Option		"SendCoreEvents"	"true"
	Option		"Device"		"/dev/psaux"
	Option		"Protocol"		"auto-dev"
	Option		"HorizScrollDelta"	"0"
EndSection

Section "Device"
	Identifier	"ATI Technologies, Inc. Radeon Mobility 9600/9700 M10/M11 (RV350 NP)"
	Driver		"fglrx"
	BusID		"PCI:1:0:0"
	
	Option		"UseFBDev"		"true"
	
	Option 		"VideoOverlay" "on"
	#Option		"NoDCC"
	Option		"OpenGLOverlay" "off"
	Option		"UseInternalAGPGART" "no"

	Option     "backingstore"     "true"
    Option     "RenderAccel"      "true"
EndSection

Section "Monitor"
	Identifier	"Monitor genèric"
	Option		"DPMS"
EndSection

Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"ATI Technologies, Inc. Radeon Mobility 9600/9700 M10/M11 (RV350 NP)"
	Monitor		"Monitor genèric"
	DefaultDepth	24
	SubSection "Display"
		Depth		1
		Modes		"1400x1050" "1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		4
		Modes		"1400x1050" "1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		8
		Modes		"1400x1050" "1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		15
		Modes		"1400x1050" "1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		16
		Modes		"1400x1050" "1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		24
		Modes		"1400x1050" "1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection	
	SubSection "Display"
		Depth		32
		Modes		"1400x1050" "1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection

	#DisplaySize 474 356
EndSection

Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Generic Keyboard"
	InputDevice	"Configured Mouse"
	InputDevice	"Synaptics Touchpad"
EndSection

Section "DRI"
	Mode	0666
EndSection

X

X

Afegir fonts TTF

Per afegir fonts al sistema es pot fer:

A nivell d'usuari

Copiar les fonts a $HOME/.fonts

A nivell de sistema

Copiar les fonts a /usr/share/fonts (a la subcarpeta que més ens convingui).

Carles Oriol 02/12/2005 09:11

xnest.txt.lock.html

carles

Timidity

Música

 

Timidity

 

Servidor Alsa

Per activar-lo com a servidor a qualsevol programa fer:

timidity -iA -Os

Música

Música

timidity

Emulador midi

Carles Oriol 12/02/2006 11:38

Per configurar taula de sons cal canviar les seguents linies de l'arxiu /etc/timidity/timidity.cfg

#source /etc/timidity/freepats.cfg

dir /usr/share/midi
soundfont CT2MGM.SF2 order=0

També cal que copieu el seguent arxiu descomprimit a la carpeta /usr/share/midi ct2mgm.sf2.gz

Música

Música

Ripejar CDs MP3


Carles Oriol 14/04/2006 11:26

Ho farem amb la eina sound-juicer .
Ens caldrà instal·lar tots els pluggins de gstreamer (lame i mad).
I afegirem a edit > preferences o a gnome-audio-profiles-properties el format:

Profile name: CD Quality, Lossy
Profile Description: Test
GStreamer Pipeline: audio/x-raw-int,rate=44100,channels=2 ! lame name=enc
File Extension: mp3


audio/x-raw-int,rate=44100,channels=2 ! lame name=enc vbr=0 bitrate=128
per millor control.

També podem accedir directament a diversos formats amb el kde konqueror. A la carpeta media.

Música

Música

Sox

Carles Oriol 13/09/2006 08:59

El paquet sox implementa funcions de linea de comandes per grabar i reproduir sons:

rec

play

Activar el seqüenciador d'audio de l'alsa

Música

 

Activar el seqüenciador d'audio de l'alsa

De fet sols ens cal carregar el modul del sistema snd-seq.

Podem fer:

sudo modprobe snd-seq

i per activar-lo a l'inici…
 

sudo su
modprobe snd-seq
if grep -q -x snd-seq /etc/modules; \
 then echo && echo "NOTE: snd-seq is already in /etc/modules, no changes needed"; \
 else cp /etc/modules /etc/modules_backup_`date +%Y%m%d%H%M` && echo snd-seq >> /etc/modules; \
fi
exit

Synce

Synce

Connectar

carles Oriol 27/11/2005 10:38

#!/bin/sh

# Dapper path --- //Carles Oriol 31/05/2006 22:54//
sudo /etc/init.d/udev stop

sudo synce-serial-abort

sudo synce-serial-config ttyUSB0 192.168.5.240:192.168.5.241 192.168.5.1
#                IPLOCAL:IPPPC IPDNS

dccm -p PASSWORDDELAPDA
sudo synce-serial-start

#sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.5.241 -j MASQUERADE
#                   IPPPC    

Per echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward cal entrar com a su no funciona el sudo.

Carles Oriol 20/02/2006 09:30

Per configurar l'ip forward de manera permanent podem editar /etc/sysctl.conf i afegir

net/ipv4/ip_forward=1

en edgy. — Carles Oriol 25/01/2007 09:07

net.ipv4.conf.default.forwarding=1 

synce

synce

carles Oriol 27/11/2005 10:41

http:synce.sourceforge.net/synce/index.php

Per muntar particions lvm

Per muntar particions lvm

sudo -i
apt-get install lvm2
modprobe dm-mod
vgchange -a yCarles Oriol 2010/09/24 23:42

Per registrar claus de ppa

Per registrar claus de ppa

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-key CLAU

Carles Oriol 2009/06/28 09:30

Wine

Wine

Repositori

Wine darrera versió: — Carles Oriol 17/02/2006 08:59

deb http://wine.sourceforge.net/apt/ binary/
deb-src http://wine.sourceforge.net/apt/ source/

start.txt.html

Les “meravelles” del gnome3

Fonts gnome3 i unity. Antialiasing , hinting i mida

Fonts gnome3 i unity. Antialiasing , hinting i mida

Per activar el màxim antialiasing i hinting a les fonts de l'ubuntu amb unity o gnome3

gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings antialiasing rgba
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings hinting full

i si volem el tipus de llatra més petit:

gsettings set org.gnome.desktop.interface text-scaling-factor 0.8

Carles Oriol 2012/08/10 11:35

Mida de les fonts i antialiasing en gnome 3

Mida de les fonts i antialiasing en gnome 3


Configurar la mida de les fonts i l'antialiasing en gnome3 ens cal instaŀlar:

gnome-tweak-tool

Des de linia de compandes podem usar:

gsettings set org.gnome.desktop.interface text-scaling-factor 0.9

Carles Oriol 2011/12/02 13:21

Pages

Subscribe to Bitacoles RSS
Error | Bitacoles

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Error message

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/bitacoles/includes/common.inc:2726) in drupal_send_headers() (line 1233 of /var/www/bitacoles/includes/bootstrap.inc).
 • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?); Array ( [0] => 0 [1] => cron [2] => Attempting to re-run cron while it is already running. [3] => a:0:{} [4] => 4 [5] => [6] => http://bitacoles.enging.com/node?page=7 [7] => [8] => 54.224.117.28 [9] => 1521374020 ) in dblog_watchdog() (line 160 of /var/www/bitacoles/modules/dblog/dblog.module).