kde

kde

Autostart

Per autoiniciar programes en kde, els posarem a:

/home/usuari/.kde/Autostart


podem crear un arxiu de seqüències executable o bé un enllaç

Carles Oriol 14/03/2007 20:22

Carles Oriol

Carles Oriol

Hi there!

dvb

dvb

Kaffeine


Llista de canals actualitzada a la torre de Collserola (Barcelona).

Aquest article està caducat i fa pudor - Carles 14/02/2008

channels.dvb.gz

Copieu-ho a:
/home/nomdelusuari/.kde/share/apps/kaffeine/channels.dvb

Carles Oriol 17/07/2006 08:41

DVB

DVB

Televisió digital terrestre

tdt, dvb

Configuració mplayer

Copiar a la carpeta $(HOME)/.mplayer

Configuració canals

Canals Barcelona (Collserola):channels.conf

Actualitzada la llista de canals de Collserola. + sexta1 i sexta2. — Carles Oriol 21/03/2006 21:27

Software

Programa per veure dvb: Kaffeine. (al repositori)

Firmware DVBs: firmware.tar.gz
Cal copiar els arxius a /lib/firmware. — Carles Oriol 07/06/2006 08:31

Batch per enregistrar programadament: enregistra.sh.tar.gz
Versió actualitzada: grabatemps2.gzCarles Oriol 14/06/2006 20:10

Es pot planificar amb la eina cron. (Amb kcron per interficie usuari kde)

#! /bin/bash

mencoder -vf pullup,pp=md,scale=720:576 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=950:keyint=250:lumi_mask=0:dark_mask=0:vme=4:vfdct=0:idct=0 -oac mp3lame -lameopts mode=1:cbr:br=64 dvb://$1 -o /home/nil/video_$1_$(date +%y%m%d_%H%M).avi&


sleep $2
killall mencoder


Eina de retall de videos: avidemux.tar.gz

Carles i Nil Oriol 08/12/2005 10:23

DVB

DVB


Edgy


Per a l'edgy sols cal copiar el firmware a la carpeta /lib/firmware

dvb-usb-wt220u-zl0353-01.fw.gz

Carles Oriol 30/10/2006 11:43

Dapper

Adaptador digital terrestre Yakumo Quickstick basic

Aconseguir els programes requerits per compilar el módul del sistema:

$ [sudo] apt-get install mercurial linux-headers-$(uname -r) build-essential


Descarreguem el codi:

hg clone http://linuxtv.org/hg/v4l-dvb

podem baixar una versió no actualitzada a: v4l-dvb.tar.bz2

i l'instal·lem:

cd v4l-dvb
make
[sudo] make install


Ara cal copiar el firmware a la carpeta /lib/firmware

dvb-usb-wt220u-zl0353-01.fw.gz

reiniciem… i ja està!!

Carles Oriol 17/07/2006 08:27

Problemes amb el pulse audio

Problemes amb el pulse audio


Aquest fil és per Hardy.

Per desactivar temporalment el pulse audio mentre executem una aplicació com l'audacity o el lastfm.

pasuspender -- nomaplicació


Carles Oriol 19/07/2008

Enllaços

Asus eee 1005 ha hotkeys (tecles ràpides)

Asus eee 1005 ha hotkeys (tecles ràpides)

En Lucid (rc) les tecles ràpides (volum, brillantor..) han deixat de funcionar.

Causa: La bios de l'aparell intenta identificar el sistema instalat, i les noves versions del kernel no s'identifiquen.

Solució: Forçar la identificació.

Modifiquem /etc/default/grub amb
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet acpi_osi=Linux”

i reconfigurem el grub:
sudo update-grub

Carles Oriol 2010/04/24 09:18

Fer apareixer icones al escriptori

Fer apareixer icones al escriptori

Amb aixo es preten fer apareixer les icones del “Ordinador”, “Carpeta del usuari” i “Paparera” Aplicacions—>Eines de sistema—>Editor de configuracio Obrim apps—>nautilus–>Desktop Marquem les caselles “computer_icon_name” , “home_icon_visible” i “trash_icon_visible”

Mysql

Mysql

ODBC

Error : Client does not support authentication protocol requested by server

Per poder connectar els clients d'ODBC 3.51 a mysql superior al 4.x cal fer:

UPDATE user SET password = old_password('yourpassword') WHERE user = 'theuser';
FLUSH PRIVILEGES;

Carles Oriol 11/05/2006 02:26

mysql

mysql

select ... into

El mysql no disposa de

select … into …

al seu lloc usarem:

create table XXXX
select XXXXX


carles Oriol 18/11/2005 13:46

El mysql-query-browser no mostra missatges d'error

El mysql-query-browser no mostra missatges d'error


A oneiric, 11.10 (i potser 11.04)

Degut a la nova barra de desplaçament de l'ubuntu que mostra sols un filet no podem veure els missatges d'error que ens torna el mysql-query-browser.

per evitar-ho cal executar el

export LIBOVERLAY_SCROLLBAR=0
mysql-query-browser


Carles Oriol 2011/12/06 11:13

mysql

mysql

1er inici

mysql –user=root mysql

INSERT INTO user (Host,User,Password) VALUES('%','nomusuari',PASSWORD('password'));

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'nomusuari'@'%';

FLUSH PRIVILEGES;

Opció 2

Carles Oriol 06/01/2006 09:47

su
mysql -p
(entrar la password de root)

Eines

mysql-admin
mysql-query-browser

knoda

phpmyadmin

Codecs i multimedia

Codecs i multimedia

Descàrrega de codecs i llibreria CSS per DVD


Carles Oriol 20/03/2006 10:14

Per veure les películes en formats avi, mpeg, mov, etc… baixeu aquest arxiu: all-20050216.tar.bz2 i el copieu a la carpeta /usr/lib/win32. (Calen permisos sudo).

Per veure DVDs protegits us cal instal·lar aquesta llibreria. libdvdcss2_1.2.9-1_i386.deb. Feu: sudo dpkg -i libdvdcss2_1.2.9-1_i386.deb

Una pàgina molt interessant sobre els formats restrictius és:
https://wiki.ubuntu.com/RestrictedFormats

Usuari i password predeterminada a la màquina virtual (appliance) d'openbravo

Usuari i password predeterminada a la màquina virtual (appliance) d'openbravo


A l'aplicació


Usuari: Openbravo
Password: openbravo

Al web d'administració


Usuari: admin
Password: password

A la consola shell


Usuari: openbravo
Password: openbravo

o

Usuari: root
Sense password


Carles Oriol 2011/12/28 20:22

shell

iptables

iptables

NAT - Enrutar una conexió


Exemple enrutem les entrades a la interficie eth1 que arribin per el port 2223 al port 2224 d'un ordinador de una subxarxa diferent a la proporcionada per eth1.

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp –dport 2223 -j DNAT –to 192.168.0.66:2224

… i permetem els enrutaments originats en la xarxa oferta per eth1. (192.168.5.x)

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.5.0/24 -d 0.0.0.0/0 -j MASQUERADE

Recordem que per tal de poder enrutar les conexions cal en su:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

o tenir a /etc/sysctl.conf

net.ipv4.conf.default.forwarding=1


Carles Oriol 25/01/2007 09:00

Notes sobre Linux

Notes sobre Linux


Una bitàcola sobre l'ubuntu per a tots els que hem perdut el temps dos cops fent la mateixa feina. ;-)


Un projecte de: Carles Oriol i Margarit

Col·laboradors: Ilia Kubala

Membres de l'equip d'ubuntaires en català. (LoCo team Català)

http:www.ubuntu.cat

===== Historial =====
Iniciat el 11-13-05.

Servidor nou – —
Carles Oriol 2012/02/17 08:25

Passat a dokuwiki —
Carles Oriol 15/11/2005 20:32

Penjat al servidor públic (kw) —
carles Oriol 28/11/2005 09:38

Nou look —
Carles Oriol 28/02/2006 08:40

Actualitzada la versió del dokuwiki —
Carles Oriol 19/07/2008

yahoo

yahoo

pop / smtp

Servidor smtp: smtp.correo.yahoo.es

Servidor pop: pop.correo.yahoo.es

Carles Oriol 30/11/2005 17:41

Redireccionar sortida de debug

Redireccionar sortida de debug


Per redireccionar la sortida a la sortida principal:

comanda 2>&1


Wiki

PlayGround

DokuWiki

DokuWiki

DokuWiki is a standards compliant, simple to use Wiki, mainly aimed at creating documentation of any kind. It is targeted at developer teams, workgroups and small companies. It has a simple but powerful syntax which makes sure the datafiles remain readable outside the Wiki and eases the creation of structured texts. All data is stored in plain text files – no database is required.

Read the DokuWiki Manual to unleash the full power of DokuWiki.

Download

DokuWiki is available at http:www.splitbrain.org/go/dokuwiki ===== Read More ===== All documentation and additional information besides the syntax description is maintained in the DokuWiki at wiki.splitbrain.org. * News and Announcements * Features * System Requirements * Browser Compatibility * How to install or upgrade * Configuration * Frequently Asked Questions (FAQ) * Accesskeys * Discussion * DokuWiki Users * Wiki Engine Comparison * Experiences * Tips and Tricks * Templates and Plugins * Glossary * Bugs and feature wishes * Mailing List * ToDo List * Development Resources * Change Log * Thanks ===== Copyright ===== 2004-2005 © Andreas Gohr andi@splitbrain.org The DokuWiki engine is licensed under GNU General Public License Version 2. If you use DokuWiki in your company, consider donating a few bucks to me via PayPal ;-). The content published in the DokuWiki at http:www.splitbrain.org/dokuwiki/ is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License Version 2.0. This is true for all content (files inside the data directory) distributed in the download tarball, too.

Not sure what this means? See the FAQ on the Licenses.

Crear una llençadora personalitzada amb el gnome 3 o el unity

Crear una llençadora personalitzada amb el gnome 3 o el unity

 

gnome-desktop-item-edit ~/.local/share/applications/ --create-new

Potser que et calgui posar permisos d'execució a l'arxiu resultant.Carles Oriol 2011/12/28 15:42

 

x

x

Benchmarks

glxgears -iacknowledgethatthistoolisnotabenchmark

Carles Oriol 30/11/2005 10:27

Pages

Subscribe to Bitacoles RSS
Error | Bitacoles

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/bitacoles/includes/common.inc:2726) in drupal_send_headers() (line 1233 of /var/www/bitacoles/includes/bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?); Array ( [0] => 0 [1] => cron [2] => Attempting to re-run cron while it is already running. [3] => a:0:{} [4] => 4 [5] => [6] => http://bitacoles.enging.com/node?page=6 [7] => [8] => 54.224.117.28 [9] => 1521374003 ) in dblog_watchdog() (line 160 of /var/www/bitacoles/modules/dblog/dblog.module).