Postgres

Postgres

Inicialització


sudo -u postgres createuser usuariacrear -P

(posarem la password de l'usuari predeterminat)

Carles Oriol 12/04/2006 09:47

Postgresql consultes del shell

ARTICLE DESFASAT

 

Executa consultes desde el shell

Carles Oriol 24/01/2006 12:51

psql -U usuari -h servidor -d basededades -c “select * from elquesigui”

Si el que volem és executar una seqüencia llarga de comandes:

psql -U usuari -h servidor -d basededades -f arxiu_de_comandes.sql

Postgres

Postgres

Password en batches


Per tal d'evitar que l'entorn ens demani la contrasenya d'accés en les comandes psql, createdb, createuser, dropdb, dropuser. Crearem la variable d'entorn PGPASSWORD.

Ex.:

PGPASSWORD=contrasenyameva
export PGPASSWORD

Carles Oriol 18/04/2006 09:51

Postgresql backup and restore

Postgresql

carles Oriol 25/11/2005 12:48

Backup

pg_dump -i -h ServerIP -p 5432 - U username -F c -b -o -v -f “normarxiu.backup” nombasededades

Restore

pg_restore -i -h ServerIP -p 5432 -l “nomarxiu.backup” nombasededades

Postgresql server instrumentation

Postgresql server instrumentation


Si al connectar al postgresql amb el pgadmin3 ens indica que ens manca la “server instrumentation”.

Fem:

CREATE EXTENSION adminpack

ABANS

psql -U postgres -d postgres -h localhost < /usr/share/postgresql/8.4/contrib/adminpack.sql

Revisat: — Carles Oriol 2012/08/22 09:57
Carles Oriol 2010/05/18 11:55

Fer un checksum d'una taula

Fer un checksum d'una taula


select md5(array_to_string(array_agg(md5(nomtaula::text)),'')) from nomtaula;


Carles Oriol 2012/08/21 13:30

postgresql

postgresql

Compilar pgadmin3

Si al conigurar el pgadmin dona un error que no troba la carpeta del pgsql:

configure: error: you must specify a valid pgsql installation with –with-pgsql=DIR

feu :
./configure –with-pgsql-include=/usr/include/postgresql/

Notes: Per misteris del mon del wiki els dos guions seguits - - (espai per veure-ho) es converteixen en un de sol al mostrar la pàgina. Per tant les opcions - -with… duen dos guions encara que no es vegin.

Carles Oriol 30/04/2006 11:09

Escanejar els ports oberts d'un ordinador usant nc

Escanejar els ports oberts d'un ordinador usant nc


nc -zv ipordinador 1-65535 2>&1 | grep succeeded


Carles Oriol 2012/01/20 09:33

Carles Oriol

Carles Oriol

Hi there!

Muntar un ftp

Muntar un ftp


instaŀlar curlftpfs

 curlftpfs -o umask=0777,uid=1000,gid=1000,allow_other ftp://user:password@servername carpeta


Carles Oriol 2012/02/17 07:42

Facturlinex

Facturlinex


Cal instal·lar xlibs xlibs_6.8.2-77_all.deb i crear el vincle:

sudo ln -s /usr/lib/libmysqlclient.so.15 /usr/lib/libmysqlclient.so

Carles Oriol 11/08/2006 16:13

NVIDIA G105M

NVIDIA G105M


Resolució al problema de les sis pantalles en aquestes gràfiques en ordinadors tipus Packard Bell Easynote TJ66

Ubuntu Jaunty arxiu xorg.conf

# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#  sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
	Identifier	"TouchPad"
	Driver "synaptics"
	Option "device" "/dev/input/event8"
#	Option "TapButton1" "0"
#	Option "TapButton2" "0"
	Option "HorizEdgeScroll" "False"
	Option "VertTwoFingerScroll" "True"
	Option "HorizTowFingerScroll" "True"
#	Option "TouchpadOff" "2"
	Option "SHMConfig" "False"
EndSection

Section "ServerLayout"
  Identifier   "Default Layout"
  Screen   0 "Screen0" 0 0
  InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
#  InputDevice  "Mouse0" "CorePointer"
  InputDevice  "TouchPad" "CorePinter"
EndSection

Section "ServerFlags"
  Option     "Xinerama" "0"
EndSection

Section "InputDevice"
  # generated from default
  Identifier   "Keyboard0"
  Driver     "kbd"
EndSection

#Section "InputDevice"
#  # generated from default
#  Identifier   "Mouse0"
#  Driver     "mouse"
#  Option     "Protocol" "auto"
#  Option     "Device" "/dev/psaux"
#  Option     "Emulate3Buttons" "no"
#  Option     "ZAxisMapping" "4 5"
#EndSection

Section "Monitor"
  Identifier   "Configured Monitor"
EndSection

Section "Monitor"
  Identifier   "Monitor0"
  VendorName   "Unknown"
  ModelName   "AUO"
#  HorizSync    30.0 - 100.0
#  VertRefresh   55.0 - 110.0
#  DisplaySize	344 193
#  Mode	"1366x768"
#	DotClock	69.5MHz
#	HTimings	1366 1414 1446 1437
#	VTimings	768 771 775 806
#  EndMode
# Modeline "1366x768"  69.50 1366 1414 1446 1437 768 771 775 806
 Modeline "1366x768"  69.50 1366 1414 1446 1473 768 771 775 806 -hsync -vsync
# Modeline "1366x768q"  72.00 1366 1414 1446 1494 768 771 777 803 -hsync -vsync
#  Option "DPMS" "True"
EndSection

#Section "Device"
#  Identifier   "Configured Video Device"
#  Driver     "nvidia"
#EndSection

Section "Device"
  Identifier   "Device0"
  Driver     "nvidia"
  VendorName   "NVIDIA Corporation"
  BoardName   "GeForce G 105M"
  Option "NvAGP" "0"
#  Option "UseInt10Module" "True"
#  Option "UseEDID" "False"
  Option "ExactModeTimingsDVI" "True"
  Option "ModeValidation" "NoHorizSyncCheck,NoDFPNativeResolutionCheck,NoExtendedGpuCapabilitiesCheck,NoWidthAlignmentCheck,NoVertRefreshCheck"
EndSection

Section "Screen"
  Identifier   "Default Screen"
  Device     "Configured Video Device"
  Monitor    "Configured Monitor"
EndSection

Section "Screen"
  Identifier   "Screen0"
  Device     "Device0"
  Monitor    "Monitor0"
  DefaultDepth  24
  Option     "TwinView" "0"
  SubSection   "Display"
	Modes	"1366x768"
    Depth    24
  EndSubSection
EndSectionExtret del fòrum d'nvidia.

Carles Oriol 2009/07/12 12:36

byobu

byobu


Mostra informació en una sessió de terminal.
És un coplement al screen

Carles Oriol 2010/05/01 23:18

Diversos

Diversos

Canvi de mida d'imatges

Carles Oriol 28/02/2006 09:32

Per tal de treballar amb imatges des de la linea de comandes hi ha eines collonudes com imagemagick.

Una de les funcions que proveeix és convert. Aquesta ens permet fer un munt de conversions i filtres a imatges.

El que ara ens interesa és:

convert -scale 400 imatge_entrada.png imatge_sortida.jpg

Aquest exemple ens escala la imatge proporcionalment a un ample de 400 pixels i ens canvia el format de png a jpg.

Ara sols ens cal un iterador d'arxius d'un directori. Per això utilitzarem find.

La sintaxis serà: find *quecerco* -exec comandaaexecutar {} (l'arxiu trobat es substitueix per {}) \; (impotant no deixar-se \; al final de la linea)

find *.png -exec convert -scale 400 {} surt{} \;

Les animacions flash no responen als clics del ratolí

Les animacions flash no responen als clics del ratolí

En ubuntu - lunx (rc) en una màquina 64 bits amb gràfica nvidia. Amb els efectes d'escriptori activats les animacions flash no responen als clicks del ratolí.

Solució:
Editeu
gksudo gedit /usr/lib/nspluginwrapper/i386/linux/npviewer

i afegiu
export GDK_NATIVE_WINDOWS=1

ABANS de la darrera linia del text.

Nota: Quan actualitzem el sistema caldrà tornar a fer-ho.

Carles Oriol 2010/04/24 11:38

firefox

firefox

Adblock

Carles Oriol 11/02/2006 10:24Carles Oriol 14/02/2006 16:37

Llista de blocks. adblock.txt

Llista de servidors a blocar afegint a /etc/hosts hosts.txt

Instaŀlar spotify en ubuntu

Instaŀlar spotify en ubuntu


(ubuntu oneiric)


Editem: /etc/apt/sources.list

i afegim:

deb http://repository.spotify.com stable non-free''


i fem:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 4E9CFF4E
sudo apt-get update
sudo apt-get install spotify-client-qt


Carles Oriol 2011/12/25 10:03

phpgroupware

phpgroupware

Instalació en windows

Cal modificar la linea de c:\windows\php.ini :

error_reporting = E_ALL; display all errors, warnings and notices
a
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE

Carles Oriol 13/05/2006 11:17

Ubuntu Edgy

Ubuntu Edgy

De bash a dash

En la versió release de l'Edgy s'ha canviat el sh del sistema del bash a dash.

Diferències importants:

Els comparadors == passen a ser un = simple.

Això fa que diversos intal·ladors no funcionin correctament.

Per arreglar-ho podem fer temporalment.

sudo ln -sf /bin/bash /bin/sh

executem el nostre codi

i ho tornem a deixar com estava:
sudo ln -sf /bin/dash /bin/sh

Carles Oriol 28/10/2006 08:11

Edgy

Edgy

Accents en cdroms


Modificar fstab:

/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,iocharset=utf8 0 0

Carles Oriol 10/11/2006 09:30

Ubuntu Edgy

Ubuntu Edgy

Aquest article està caducat i fa pudor - Carles 14/02/2008

X server

L'ubuntu Edgy té activat el sistema de Composite a l' xorg per defecte.

Per tal de desactivar-lo cal afegir (o modificar) les següents linies a l' xorg.conf.

Section "Extensions"
  Option "Composite" "false"
EndSection

Redireccionar port squid

Redireccionar port squid


Per redireccionar les conexions al port 80 i que vagin per l'squid farem:

iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128


Carles Oriol 2011/12/27 12:19

tests

Android - Huawei u8110 - usar com a modem

Android - Huawei u8110 - usar com a modem

Instalem el programa usb-modeswitch

sudo apt-get install usb-modeswitch


I canviem el mode d'operar del telèfon d'Accés a dades a Modem.

sudo usb_modeswitch -W -v 12d1 -p 1031 -V 12d1 -P 1035 -M "5553424370ab71890600000080010a11060000000000000000000000000000" -s 20

sudo modprobe usbserial vendor=0x12d1 product=0x1035

Modes de funcionament

Predeterminat HDD controladors i manualsID 12d1:1031 Huawei Technologies Co., Ltd.
Mode MODEMID 12d1:1035 Huawei Technologies Co., Ltd.
Mode SDID 12d1:1005 Huawei Technologies Co., Ltd.


Arxiu de configuració
\etc\usb_modeswitch.d\12d1:1031

########################################################
# Huawei U8110

DefaultVendor= 0x12d1
DefaultProduct=0x1031

TargetVendor= 0x12d1
TargetProduct= 0x1035

CheckSuccess=20

MessageContent="5553424370ab71890600000080010a11060000000000000000000000000000"


udev rule

ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTRS{idProduct}=="1031", RUN+="usb_modeswitch '%b/%k'"


Carles Oriol 2010/10/12 10:10

Rootejar Huawei u8110

Rootejar Huawei u8110

Descarregar: 1.0-pulsemini-superboot.zip

Conectar el telèfon a l'ordinador per usb i apagar-lo.

Iniciar el programa: sh superboot-linux.sh (jo ho he fet amb root)

Engegar el telèfon prement: engegar, baixar el volum i penjar (a l'hora)
a
i recordeu d'activar: Ajustos » Aplicacions » Desenvolupament » Depuració USB

Carles Oriol 2010/11/01 10:35

Pages

Subscribe to Bitacoles RSS
Error | Bitacoles

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Error message

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/bitacoles/includes/common.inc:2726) in drupal_send_headers() (line 1233 of /var/www/bitacoles/includes/bootstrap.inc).
 • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?); Array ( [0] => 0 [1] => cron [2] => Attempting to re-run cron while it is already running. [3] => a:0:{} [4] => 4 [5] => [6] => http://bitacoles.enging.com/node?page=5 [7] => [8] => 54.224.117.28 [9] => 1521373968 ) in dblog_watchdog() (line 160 of /var/www/bitacoles/modules/dblog/dblog.module).