Per formatejar un disquet

Kernel

 

Per formatejar un disquet

Carles Oriol 07/03/2006 09:05
 

Per fer el formateig físic:


Opció 1:

fdformat /dev/fd0
Opció 2:

superformat /dev/fd0
Nota: Ens cal el paquet fdutils
 

Si sols volem regenerar l'estructura del disc:


sudo mkfs -t vfat /dev/fd0

vfat o extf2

Desde gnome


gfloppy

Per muntar el floppy


mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy

Per canviar el nom d'un disc (disk label)

kernel

 

Per canviar el nom d'un disc (disk label)

 

ext3


És bastant trivial:
 

sudo tune2fs -L nomdeldisc /dev/sdb1 


Carles Oriol 18/03/2007 11:12

vfat


Per vfat, fat16, fat32… la cosa es complica una mica. Així que si teniu un unidous a prop el millor que podeu fer és canviar-lo en aquest sistema

Per als que es vulguin embolicar seguim:

Instal·lem mtools

sudo apt-get install mtools


Copiem l'arxiu de configuració global a local

cp /etc/mtools.conf ~/.mtoolsrc


Fem una entrada del tipus:

drive i: file="/dev/sdb1"


Ara podem veure el nom de l'etiqueta del disc amb:

mlabel -s i:

i canviar-lo amb

mlabel i:nomdeldisc


Carles Oriol 18/03/2007 11:13

Lliurar la memòria

Lliurar la memòria

sync
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Carles Oriol 2012/06/12 10:58

 

Concurrencia

Kernel Concurrencia

Un parell de trucs per aquells que tingueu un processador Duo.
 

Iniciar l'ordinador concurrentment

Editeu sudo gedit /etc/init.d/rc

i modifique l línia que diu: CONCURRENCY=noneper

CONCURRENCY=shell

Compilar programes

Quan arribeu al punt de la compilació que heu de fer el make executeu:

make -j 2
 

Mencoder i ffmpeg


Quan recodifiqueu vídeos afegiu les següents opcions:

mencoder : a l'àrea on escribiu vcodec= afegiu: threads=2:

amb ffmpeg: afegiu -threads 2


Carles 01/04/2007

rc.local

Per tal de configurar inicis de programes a nivell d'ordinador que s'autoengeguin amb la màquina modificarem l'arxiu: (tipus autoexec.bat)


Carles Oriol 18/08/2006 18:51

kernel

kernel

Per possar un kernel nou en el grub i poder-lo iniciar directament sense perdre l'anterior ho podem fer de la següent manera

1- amb el synaptic o be desde consola amb el apt-get install possar els següents paquets en aquest cas posso el amd k7
* linux-k7
* linux-image-2.6.12-10-k7
* linux image-k7
* linux-restricted-modules-2.6.12-10-k7
* linux-restricted-modules-k7
* linux-restriced-modules-common

Reiniciem i ja estarem utilitzant el nou kernel

2- En el cas del pentium 4 socket 775 (pentium 4 de 64 bits) podem utilitzar el doble nucli de 32 bits
* linux-686-smp
* linux-image-2.6.12-10-686-smp
* linux image-686-smp
* linux-restricted-modules-2.6.12-10-6-smp
* linux-restricted-modules-686-smp
* linux-restriced-modules-common

vol_id

Per identificar el uuid d'una unitat de disc així com el tipus de partició que hi conté.

vol_id /dev/unitat


Carles Oriol 18/03/2007 10:34

Cd ISO


Crear una imatge ISO des de CD

dd if=/dev/[device] of=file.iso bs=1024

Mètode 2

cat /dev/cdrom > mi_archivo.iso

Veure els grups d'un usuari

Veure els grups d'un usuari


groups nomusuari

Carles Oriol 2012/08/11 10:22

kernel

kernel

ISO a USB


Per enregistrar una iso a un dispositiu USB.

sudo dd if=imatge.iso of=/dev/sdb1

Carles Oriol 25/09/2006 15:44

Load Balancing

Load Balancing

Fer balanceig de càrrega de comunicacions usant ifenslave (mòdul bonding).

Instaŀlar el ifenslave

Tenim 2 ethernets eth0 i eth1.

podem fer:

Manual

modprobe bonding
sudo ifenslave bond0 eth0 eth1

Mètode persistent:

 • Afegim el mòdul bonding a /etc/modules
 • Modifiquem l'arxiu /etc/interfaces:
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet manual

auto eth1
iface eth1 inet manual

auto bond0
iface bond0 inet static
address 192.168.1.245
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.20
post-up /sbin/ifenslave bond0 eth0 eth1
pre-down /sbin/ifenslave -d bond0 eth0 eth1

Carles Oriol 2008/10/20 13:39

Kernel

Kernel

Per muntar una imatge ISO

Carles Oriol 07/03/2006 09:03

sudo mount -o loop -t iso9660 imatge.iso /home/carles/carpetaonhomuntem

Mostra els programes que usen un port

Mostra els programes que usen un port


lsof -Pnl +M -i4 | grep numdelport


Carles Oriol 2012/01/13 17:51

Kernel

Kernel

Formatejar DVD RW

Carles Oriol 12/03/2006 09:41

dvd+rw-format -force /dev/dvd

El force és opcional però quan falla a la primera va de conya!.

Despres podem passar un:

dvd+rw-mediainfo /dev/dvd

per comprovar que s'ha fet tot bé.

kernel

kernel

Iniciar i aturar serveis

Carles 11-13-05

/etc/init.d/servei [start|stop|restart]

Kernel

Kernel

strace


Carles Oriol 12/03/2006 10:13

Per veure l'activitat d'un programa en les crides que fa al sistema executem:

strace nomdelprograma

podem veure també les cides a llibreries no estàtiques amb: ltrace.

kernel

kernel

fstab - ntfs

Carles 11-13-05

/etc/fstab

	# file system> mount point>  type> options>    dump> pass>
	/dev/hda1    /media/hda1   ntfs  defaults,gid=1000,uid=1000    0    0

kernel

kernel

Llista de processos endreçada


Per veure la llista de processos des de la línia de comanda endreçada per mida de la memòria ocupada.

ps aux | sort +5n


Carles Oriol 16/03/2007 11:00

Kernel

Kernel

UDEV

Gestor de configuració de dispositius.

Sisema automàtic de copia de seguretat a disc USB (Exemple)


Aconseguim la informació del dispositiu:

udevinfo -a -p $(udevinfo -q path -n /dev/sdb1) Remplaçar sdb1 segons hdd que correspongui

Editem /etc/udev/rules.d/ (arxiu pertinent). El nombre davant de l'arxiu indica la prioritat d'execució. Llegiu README en la mateixa carpeta.

En el meu cas edito: 99-udevmonitor.rules per assegurar-me que es realitza com a darrera operació després del muntatge.

Afegirm el triger que volguem en la forma:

INFO DISPOSITIU, NOTIFICACIÓ, ACCIÓ A REALITZAR

KERNEL==“sd[a-z]1”, SYSFS{model}==“MP0402H ”, ACTION==“add”, RUN+=”/home/carles/scripts/copiahdd.sh”
Com podeu veure podem usar expresions regulars als filtres de selecció.

copiahdd.sh

#! /bin/sh

sleep 30

echo Copia a Hdd USB TEST - $(date) >> /home/carles/scripts/logs/copies.log 

if [ -d /media/usbdisk/copies/carles ]
then

	echo Copia a Hdd USB Inici - $(date) >> /home/carles/scripts/logs/copies.log 

	rsync -urvt --delete --delete-excluded --exclude "carles/descarregues/*" --exclude="carles/.thumbnails/*" --exclude="carles/.beagle/*" /home/carles /media/usbdisk/copies

	chown -R carles:carles /media/usbdisk/copies

	sync

	echo Copia a Hdd USB Fi - $(date) >> /home/carles/scripts/logs/copies.log 
else
	echo Copia a Hdd USB NO MUNTAT - $(date) >> /home/carles/scripts/logs/copies.log 
fi


Referències


http:www.reactivated.net/writing_udev_rules.htmCarles Oriol 16/12/2006 12:47

kernel

kernel

fstab - smbfs

Conexió a carpeta compartida windows (samba, smb). Amb accents i caràcters especials.

Carles Oriol 25/12/2005 11:49

/etc/fstab

# file system> mount point>  type> options>    dump> pass>
//ipordinador/carpetacompartida /mnt/onmuntar smbfs rw,codepage=cp850,iocharset=utf8,username=nomusuari,password=motdepas,gid=1000,uid=1000 0 0

kernel

kernel

Llegir i escriure a NTFS


Per poder llegir i ESCRIURE al sistema d'arxius del windows cal:

Descarregar fuse v2.5 o superior.

http://fuse.sourceforge.net/ fuse-2.5.3.tar.gz

compilar-lo amb:

./configure --enable-kernel-module
make 
sudo make install


Descarregar el driver NTFS:

http://www.linux-ntfs.org/ ntfs-3g-20070714-beta.tgz

Compilar-lo.

./configure
make 
sudo make installEditar fstab per seleccionar els muntatges que volguem:
/dev/sda2 /mnt/dos ntfs-3g silent,umask=0,locale=ca_ES.utf8 0 0

i carregar el controlador: sudo modprobe fuse.

Per carregar-lo a l'engegar l'ordinador afegirem fuse a l'arxiu /etc/modules.

Carles Oriol 17/07/2006 08:44

kernel

kernel

immutable

Per evitar qualsevol modificació a un arxiu. A nivell d'extf2.

 sudo chattr +i hola.txt
 
 sudo chattr -i hola.txt


Extret de :http:usuarios.sion.com/pauluk/trucospclin.htm

Carles Oriol 16/03/2007 10:51

kernel

kernel

copia de consola a arxiu


Per copiar tota la sortida de la cónsola a un arxiu:

script nomdelarxiu


Ctr+D per finalitzar

Carles Oriol 16/03/2007 11:05

Kernel

Kernel

Disc inici DOS

Carles Oriol 07/03/2006 09:22

Per tal de fer un disc d'inici de DOS (freeDOS) per poder flashejar Bios i altres tonteries ens cal:

Una imatge del FreeDOS bootable. freeboot.img.gz

Despres escriure-la amb:

cat FreeBoot.img > /dev/fd0

kernel

kernel

cdrdao / cdrecord

Eina per escriure cds des de linia de comanda.

Per esborrar un regrabable:

cdrdao blank

Per escriure una iso:

cdrecord dev=/dev/cdrw -v speed=0 arxiu.isoMillor que ho feu tot com a sudo.

Carles Oriol 27/12/2005 09:56

Pages

Subscribe to Bitacoles RSS
Error | Bitacoles

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Error message

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/bitacoles/includes/common.inc:2726) in drupal_send_headers() (line 1233 of /var/www/bitacoles/includes/bootstrap.inc).
 • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?); Array ( [0] => 0 [1] => cron [2] => Attempting to re-run cron while it is already running. [3] => a:0:{} [4] => 4 [5] => [6] => http://bitacoles.enging.com/node?page=3 [7] => [8] => 54.224.117.28 [9] => 1521373950 ) in dblog_watchdog() (line 160 of /var/www/bitacoles/modules/dblog/dblog.module).